W obliczu narastających potrzeb gospodarki kraju, a szczególnie regionu sieradzkiego, 1 sierpnia 1947 roku w Kuratorium Oświaty Okręgu Łódzkiego zdecydowano o powstaniu w Sieradzu szkoły o charakterze zawodowym. Podpisano wówczas dekret powołania od 1 września 1947 roku Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej To data historyczna nie tylko dla szkoły ale też dla powojennego szkolnictwa zawodowego Sieradza.

Początki były bardzo skromne. W latach 1947-1951 siedziba szkoły mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Zamkowej a praktyczna nauka zawodu odbywała się w szkolnych warsztatach mieszczących się przy ul. Warckiej. W tym czasie funkcję dyrektora pełnił Zygmunt Mijakowski. W roku 1951 zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą, która podlegała Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. Nową siedzibą szkoły stał się wtedy barak przy ul. Zamkowej. Zajęcia prowadzono  w 4 izbach lekcyjnych. W tym samym roku zajęcia praktyczne przeniesiono na ul. Kościuszki 7 do zakładów mechanicznych przejętych po Kazimierzu Lipińskim. Pierwszym kierownikiem warsztatów został Franciszek Nikodem. Obowiązki dyrektora powierzono wówczas Stanisławowi Borkowskiemu. W tym okresie kształcono młodzież w kierunkach: ślusarz maszyn, formierz-odlewnik, elektryk .W roku 1955 szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Metalową a dyrektorem jej został mgr Julian Kuczyński, który z krótką przerwą funkcję tę sprawował do 1982 roku. Rosnące zainteresowanie proponowanymi kierunkami kształcenia zmusiło kierownictwo szkoły do działań organizacyjnych umożliwiających przyjmowanie do klas pierwszych coraz więcej chętnej młodzieży. W barakach pozyskano dodatkowo 3 izby lekcyjne, gabinet lekarsko-stomatologiczny i szkolną bibliotekę. W tym czasie kształcono młodzież w kierunkach: ślusarz maszyn rolniczych, elektromonter oraz ślusarz uniwersalny. W roku 1959, wychodząc naprzeciw potrzebom sieradzkiego rynku pracy i powiatów ościennych, otworzono kierunek dziewiarski.

Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywała się wtedy w bardzo trudnych warunkach i dlatego w 1959 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej rozpoczęto starania o powstanie nowego obiektu z internatem. Starania te zakończyły się powodzeniem. W środku Sieradza na prawie 4 ha rozpoczęto budowę wielkiego kompleksu szkolnego. Tymczasem w roku 1961, kiedy to szkoła nosiła nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nastąpiło otwarcie 5-letniego Technikum Włókienniczego, a w roku 1963 przyjęto pierwszych uczniów do 5-letniego Technikum Mechanicznego. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w roku 1963 internatu dla młodzieży przy ul. Polnej . Pierwszym kierownikiem tej placówki został Stefan Florczak. W roku 1965 uruchomiono nowe warsztaty mechaniczne przy ul .Leszka Czarnego (dawniej ul. 22 lipca). Przez ponad 20 lat (1954-1975) ich kierownikiem był Wojciech Urbaś. W listopadzie 1965r. szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Piłsudskiego 5. (dawniej ul. XX-lecia PRL 5).

W latach 60-tych dominującymi kierunkami kształcenia były: technik włókiennik i mechanik samochodowy. W roku 1971 zostało utworzone 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w 1972 uruchomiono 4-letnie Liceum Zawodowe. Ze względu na wielokierunkowość kształcenia szkoła otrzymała wówczas nową nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 1. W związku z dużym zainteresowaniem i potrzebami społecznymi w latach 1974-1975 zostało otworzone Technikum Mechaniczne i Technikum Samochodowe dla pracujących. W latach 70-tych i 80-tych dominujące kierunki kształcenia to: mechanik obróbki skrawaniem, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, elektromonter, tokarz, ślusarz, mechanik maszyn rolniczych, mechanik-kierowca pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, rolnik oraz specjalności wielozawodowe. W latach 1973-1976 istniało w szkole Pomaturalne Studium Kreślarskie. O wzrastającej systematycznie pozycji naszej szkoły świadczy otwarcie w 1977r. filii Uniwersytetu Łódzkiego o kierunkach: prawo i administracja oraz ekonomia. W roku 1979 utworzono Technikum Samochodowe dla młodzieży. Kierownikiem warsztatów był wówczas Stanisław Socha. W latach 1982-1986 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Kazimierz Macierzyński a w latach 1986-1988 mgr Henryk Czajka. W 1987 roku odbyły się  obchody 40-lecia szkoły , szkole nadano imię Generała Karola Świerczewskiego, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.

W latach 1988-1992 dyrektorem zespołu był mgr inż. Karol Buda.  W 1991 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Mechanicznych. W latach 1992-2002 placówką kierował mgr inż. Zdzisław Kiełbasa. W okresie tym zaszły w Zespole duże zmiany organizacyjne. W 1994 roku zostało utworzone 2-letnie Policealne Studium Informatyczne, powstała pracownia CAD/CAM a w 1995 roku utworzone 4-letnie Liceum Techniczne i 5-letnie Technikum Gazownicze .

Jaseła 2010

 

W 1997 roku-w 50-lecie istnienia- szkoła otrzymała od Rady Rodziców nowy sztandar.

W tym samym roku Warsztaty szkolne zostały przekształcone w samodzielną jednostkę o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2000 roku, dzięki nawiązaniu współpracy z 15 Sieradzką Brygadą Radio-liniowo-kablową ,otworzono klasę Liceum Technicznego o profilu wojskowym. W wyniku reformy oświaty 1 września 2002 r. szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Utworzono wtedy Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane o profilach: zarządzanie informacją, mechatronika i mechaniczne techniki wytwarzania.

Dyrektorzy szkoły w latach 1947-2005

Dyrektorzy
Mijakowski Zygmunt 1947-1954

Dyrektorzy
Borkowski Stanisław
1954-1955
1959-1960

Dyrektorzy
Kuczyński Julian
1955-1959
1960-1982

Dyrektorzy
Macierzyński Kazimierz
1982-1986

Dyrektorzy
Czajka Henryk
1986-1988

Dyrektorzy
Buda Karol
1988-1992

Dyrektorzy
Kiełbasa Zdzisław
1992-2002

Dyrektorzy
Przytuła Grzegorz
2002-2017

 

Wicedyrektorzy szkoły w latach 1947-2011

Wicedyrektorzy
Borkowski Stanisław

Wicedyrektorzy
Mizera Józef

Dyrektorzy
Macierzyński Kazimierz

Wicedyrektorzy
Szymlet Ireneusz

Wicedyrektorzy
Marczak Salomea

Wicedyrektorzy
Nogala Piotr

Dyrektorzy
Czajka Henryk

Dyrektorzy
Kiełbasa Zdzisław

Wicedyrektorzy
Włodarczyk Andrzej

Wicedyrektorzy
Przytuła Grzegorz

Wicedyrektorzy
Szurogajło Iwona

Wicedyrektorzy
Kacprzak Włodzimierz

 

Wicedyrektorzy
 Gmerek Justyna

     

W grudniu 2002 r. powołano mgr Grzegorza Przytułę na p.o. dyrektora, a w kwietniu 2003r. na dyrektora szkoły do 2017 roku.

W 2005 roku w czteroletnim technikum wprowadzono specjalność technik informatyk, w Liceum profilowanym transport i spedycję, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej zawód monter mechatronik. W latach następnych ofertę edukacyjną szkoły nieprzerwalnie poszerzano o nowe zawody:

2007r - elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, fryzjer (3 lata ZSZ)

2010r - technik mechatronik (4lata T)

2012r - technik elektryk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych (4 lata T)

2013r - technik geodeta, technik budowlany, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu (4 lata T)

 

W ciągu 65 lat swojego istnienia mury szkoły opuściło blisko16 tysięcy absolwentów, z którymi pracowało 315 nauczycieli pełnozatrudnionych i 320 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze. W tym czasie w administracji i obsłudze pracowało aż 312 osób. Nie wszystko można ująć w tak krótkim rysie historycznym, ale bez wątpienia przedstawione fakty oraz liczby są dowodem na to, że Szkoła cieszyła się zawsze i cieszy się nadal dużym zainteresowaniem młodzieży oraz ma duże znaczenie w regionie.