Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE 

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego :

Dokumenty wymagane

Kwestionariusz osobowy

 

 

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 lipca 2017 godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00.

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00.

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1,
w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do dnia 29 czerwca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17 lipca 2016 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 23 czerwca 2017r. godz. 12:00 do dnia 5 lipca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2017 r. godz. 15:00.

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2017 r. do godz. 12:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.