Plan lekcji

czwartek, 29, wrzesień 2016 12:09
 

Plan lekcji 30.09.2019  sale aktualne

 

plan -J.Opora ,sala56

sale - dyrektor M.Kluba p.80

 

PCK

Opiekun A.Adamczewska L.Pawlik

22-26 LISTOPADA DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Szkolne Koła PCK ZSP nr 1 w Sieradzu zaprasza zainteresowane osoby do udziału w najbliżej akcji honorowego krwiodawstwa, która planowana jest na 30 stycznia 2019 r. w Internacie ! ODDAJ KREW,OCAL ŻYCIE! czytaj więcej ...

Dziennik elektroniczny

 Administrator: J.Opora, S.Osetek

Zastępstwa

czwartek, 29, wrzesień 2016 15:06

Zastępstwa w plik PDF

Lekcje przeniesione na inny termin widoczne w dzienniku lekcyjnym.

Projekt Ucząc się przez doświadczenie

banner

Cel projektu
wzrost kompetencji zawodowych i językowych (poprzez m.in. cykl kursów przygotowawczych, udział w 4-tygodniowych zawodowych stażach zagranicznych)
dla 45 uczniów klas trzecich specjalności:
technik informatyk, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych
oraz rozwój współpracy międzynarodowej 
ZSP nr 1 w Sieradzu

 * * *

1.Rekrutacja październik-listopad 2018r

Error 404

Page Not Found 

Sorry, someone already have been here before You..
And probably he broke this page.

Back to Homepage

W obliczu narastających potrzeb gospodarki kraju, a szczególnie regionu sieradzkiego, 1 sierpnia 1947 roku w Kuratorium Oświaty Okręgu Łódzkiego zdecydowano o powstaniu w Sieradzu szkoły o charakterze zawodowym. Podpisano wówczas dekret powołania od 1 września 1947 roku Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej To data historyczna nie tylko dla szkoły ale też dla powojennego szkolnictwa zawodowego Sieradza.

Początki były bardzo skromne. W latach 1947-1951 siedziba szkoły mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Zamkowej a praktyczna nauka zawodu odbywała się w szkolnych warsztatach mieszczących się przy ul. Warckiej. W tym czasie funkcję dyrektora pełnił Zygmunt Mijakowski. W roku 1951 zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalowo-Odlewniczą, która podlegała Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. Nową siedzibą szkoły stał się wtedy barak przy ul. Zamkowej. Zajęcia prowadzono  w 4 izbach lekcyjnych. W tym samym roku zajęcia praktyczne przeniesiono na ul. Kościuszki 7 do zakładów mechanicznych przejętych po Kazimierzu Lipińskim. Pierwszym kierownikiem warsztatów został Franciszek Nikodem. Obowiązki dyrektora powierzono wówczas Stanisławowi Borkowskiemu. W tym okresie kształcono młodzież w kierunkach: ślusarz maszyn, formierz-odlewnik, elektryk .W roku 1955 szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Metalową a dyrektorem jej został mgr Julian Kuczyński, który z krótką przerwą funkcję tę sprawował do 1982 roku. Rosnące zainteresowanie proponowanymi kierunkami kształcenia zmusiło kierownictwo szkoły do działań organizacyjnych umożliwiających przyjmowanie do klas pierwszych coraz więcej chętnej młodzieży. W barakach pozyskano dodatkowo 3 izby lekcyjne, gabinet lekarsko-stomatologiczny i szkolną bibliotekę. W tym czasie kształcono młodzież w kierunkach: ślusarz maszyn rolniczych, elektromonter oraz ślusarz uniwersalny. W roku 1959, wychodząc naprzeciw potrzebom sieradzkiego rynku pracy i powiatów ościennych, otworzono kierunek dziewiarski.

Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywała się wtedy w bardzo trudnych warunkach i dlatego w 1959 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej rozpoczęto starania o powstanie nowego obiektu z internatem. Starania te zakończyły się powodzeniem. W środku Sieradza na prawie 4 ha rozpoczęto budowę wielkiego kompleksu szkolnego. Tymczasem w roku 1961, kiedy to szkoła nosiła nazwę Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nastąpiło otwarcie 5-letniego Technikum Włókienniczego, a w roku 1963 przyjęto pierwszych uczniów do 5-letniego Technikum Mechanicznego. Ważnym wydarzeniem było otwarcie w roku 1963 internatu dla młodzieży przy ul. Polnej . Pierwszym kierownikiem tej placówki został Stefan Florczak. W roku 1965 uruchomiono nowe warsztaty mechaniczne przy ul .Leszka Czarnego (dawniej ul. 22 lipca). Przez ponad 20 lat (1954-1975) ich kierownikiem był Wojciech Urbaś. W listopadzie 1965r. szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Piłsudskiego 5. (dawniej ul. XX-lecia PRL 5).

W latach 60-tych dominującymi kierunkami kształcenia były: technik włókiennik i mechanik samochodowy. W roku 1971 zostało utworzone 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a w 1972 uruchomiono 4-letnie Liceum Zawodowe. Ze względu na wielokierunkowość kształcenia szkoła otrzymała wówczas nową nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 1. W związku z dużym zainteresowaniem i potrzebami społecznymi w latach 1974-1975 zostało otworzone Technikum Mechaniczne i Technikum Samochodowe dla pracujących. W latach 70-tych i 80-tych dominujące kierunki kształcenia to: mechanik obróbki skrawaniem, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych, elektromonter, tokarz, ślusarz, mechanik maszyn rolniczych, mechanik-kierowca pojazdów samochodowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, rolnik oraz specjalności wielozawodowe. W latach 1973-1976 istniało w szkole Pomaturalne Studium Kreślarskie. O wzrastającej systematycznie pozycji naszej szkoły świadczy otwarcie w 1977r. filii Uniwersytetu Łódzkiego o kierunkach: prawo i administracja oraz ekonomia. W roku 1979 utworzono Technikum Samochodowe dla młodzieży. Kierownikiem warsztatów był wówczas Stanisław Socha. W latach 1982-1986 funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Kazimierz Macierzyński a w latach 1986-1988 mgr Henryk Czajka. W 1987 roku odbyły się  obchody 40-lecia szkoły , szkole nadano imię Generała Karola Świerczewskiego, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.

W latach 1988-1992 dyrektorem zespołu był mgr inż. Karol Buda.  W 1991 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Mechanicznych. W latach 1992-2002 placówką kierował mgr inż. Zdzisław Kiełbasa. W okresie tym zaszły w Zespole duże zmiany organizacyjne. W 1994 roku zostało utworzone 2-letnie Policealne Studium Informatyczne, powstała pracownia CAD/CAM a w 1995 roku utworzone 4-letnie Liceum Techniczne i 5-letnie Technikum Gazownicze .

Jaseła 2010

 

W 1997 roku-w 50-lecie istnienia- szkoła otrzymała od Rady Rodziców nowy sztandar.

W tym samym roku Warsztaty szkolne zostały przekształcone w samodzielną jednostkę o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego. W 2000 roku, dzięki nawiązaniu współpracy z 15 Sieradzką Brygadą Radio-liniowo-kablową ,otworzono klasę Liceum Technicznego o profilu wojskowym. W wyniku reformy oświaty 1 września 2002 r. szkołę przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Utworzono wtedy Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane o profilach: zarządzanie informacją, mechatronika i mechaniczne techniki wytwarzania.

Dyrektorzy szkoły w latach 1947-2005

Dyrektorzy
Mijakowski Zygmunt 1947-1954

Dyrektorzy
Borkowski Stanisław
1954-1955
1959-1960

Dyrektorzy
Kuczyński Julian
1955-1959
1960-1982

Dyrektorzy
Macierzyński Kazimierz
1982-1986

Dyrektorzy
Czajka Henryk
1986-1988

Dyrektorzy
Buda Karol
1988-1992

Dyrektorzy
Kiełbasa Zdzisław
1992-2002

Dyrektorzy
Przytuła Grzegorz
2002-2017

 

Wicedyrektorzy szkoły w latach 1947-2011

Wicedyrektorzy
Borkowski Stanisław

Wicedyrektorzy
Mizera Józef

Dyrektorzy
Macierzyński Kazimierz

Wicedyrektorzy
Szymlet Ireneusz

Wicedyrektorzy
Marczak Salomea

Wicedyrektorzy
Nogala Piotr

Dyrektorzy
Czajka Henryk

Dyrektorzy
Kiełbasa Zdzisław

Wicedyrektorzy
Włodarczyk Andrzej

Wicedyrektorzy
Przytuła Grzegorz

Wicedyrektorzy
Szurogajło Iwona

Wicedyrektorzy
Kacprzak Włodzimierz

 

Wicedyrektorzy
 Gmerek Justyna

     

W grudniu 2002 r. powołano mgr Grzegorza Przytułę na p.o. dyrektora, a w kwietniu 2003r. na dyrektora szkoły do 2017 roku.

W 2005 roku w czteroletnim technikum wprowadzono specjalność technik informatyk, w Liceum profilowanym transport i spedycję, a w Zasadniczej Szkole Zawodowej zawód monter mechatronik. W latach następnych ofertę edukacyjną szkoły nieprzerwalnie poszerzano o nowe zawody:

2007r - elektryk, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, fryzjer (3 lata ZSZ)

2010r - technik mechatronik (4lata T)

2012r - technik elektryk, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych (4 lata T)

2013r - technik geodeta, technik budowlany, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu (4 lata T)

 

W ciągu 65 lat swojego istnienia mury szkoły opuściło blisko16 tysięcy absolwentów, z którymi pracowało 315 nauczycieli pełnozatrudnionych i 320 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze. W tym czasie w administracji i obsłudze pracowało aż 312 osób. Nie wszystko można ująć w tak krótkim rysie historycznym, ale bez wątpienia przedstawione fakty oraz liczby są dowodem na to, że Szkoła cieszyła się zawsze i cieszy się nadal dużym zainteresowaniem młodzieży oraz ma duże znaczenie w regionie.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 Rok szkolny 2018/2019 trwa od 1.09.2018r. do 31.08.2019r.

 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 04.09.2018r do 21.06.2019r. ,
  z wyjątkiem ostatnich klas ponadgimnazjalnych LO i T do  26.04.2019r.
 2. Rok szkolny dzieli się na trzy okresy :

ü  dla klas maturalnych :

• I okres trwa od 03.09.2018r. do 14.12.2018r.

• II okres trwa od 17.12.2018r. do 26.04.2019r.

ü  dla klas III technikum :

• I okres trwa od 03.09.2018r. do 04.01.2019r.

• II okres trwa od 07.01.2019r. do 21.06.2019r.

ü  dla klas I i II technikum i klas zawodowych :

• I okres trwa od 03.09.2018r. do 18.01.2019r.

• II okres trwa od 21.01.2019r. do 21.06.2019r.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w 5 dniach tygodnia.

 1. Egzaminy maturalne odbędą się według harmonogramu ogłoszonego przez CKE.
 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbędą się wg ustaleń CKE.
 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa : 23 ÷ 31.12.2018r.
 4. Ferie zimowe trwają : 11 ÷ 24.02.2019r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna trwa : 18 ÷ 23.04.2019r.
 6. Ferie letnie trwają : 22.06. – 31.08.2019r.
 7. Praktyka zawodowa śródroczna ciągła (4 tygodnie):

-          6.05. – 31.05.2019r. - kl. III technik pojazdów samochodowych,
technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanik, technik geodeta, technik energetyk

 1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

• 02.11.2018r. (pt),

10.01.2019r. oraz 18.06.2019r.  (egzamin potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)

02.05.2019r (czw)

• 06.05., 07.05. (nie dotyczy BS I st.), 08.05.2019r (egzaminy maturalne)

 

 

Komunikaty

Ogłoszenie

Komunikaty

Uczniowie technikum! od września 2019 rusza II edycja projektu "Dobry zawód jest kluczem do sukcesu" szczegółowych informaccji udzielają nauczyciele przedmiotów zawowodych oraz są dostępne na stronie szkoły. Ulotki znajdziecie w sekretariacie uczniowskim p.83 i p.80.

 

 Podręczniki po SP
 Podręczniki po Gimnazjum

 Wojewódzki grant dla „Mechanika”

Powiat Sieradzki pozyskał 80 tys. zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

 

 

 FILM promocyjny ZSPNR1 
Patryk Miłek (technik informatyk)

www.zawodowcy.lodzkie.pl 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu może pochwalić się liczą grupą młodzieży, która zakwalifikowała się do projektu unijnego  „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.
W naszej szkole jest, aż 41 stypendystów. To bardzo liczna grupa młodzieży kształcąca się w zawodach technik architektury krajobrazu , technik informatyk, technik budownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik mechatronik. Uczniowie musieli wykazać się średnią nie niższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych. 
Dzięki temu programowi uczniowie pod opieką nauczycieli będą mogli rozwijać swoje zainteresowania zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia. Każdy stypendysta otrzyma 6000zł brutto na swój własny rozwój zawodowy.  
W szkole realizowany jest projekt unijny  „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”. Celem jest zwiększenie współpracy z pracodawcami, poprawa jakości kształcenia zawodowego, adaptacja i doposażenie pracowni a także płatne staże dla uczniów. Całkowita wartość projektu:
2 449 561,92 zł
ze środków unijnych 2 082 127,63zł

 W szkole realizowany jest projekt unijny Erasmus + z zagranicznymi praktykami dla uczniów

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

 
 

 

 

 

 

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do przyłączenia się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek organizowanej przez PCPR w Sieradzu na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej. Zbiórka nakrętek prowadzona jest w Internacie. Osoby chętne do włączenia się do akcji prosimy do przynoszenia ich do Internatu. 

Koordynator akcji p. Agnieszka Gołębiowska (internat) K.Borkowska (szkoła)

 
 Epizody Niepodległości
Żołnierze Tułacze (INFORMACJE, BIOGRAFIE)

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to największa techniczna, ponadgimnazjalna szkoła w Sieradzu.

 • Technikum
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła posiada 23 pracownie (w tym pięć pracowni komputerowych z dostępem do Internetu), bibliotekę z Centrum Multimedialnym, salę gimnastyczną, siłownię, gabinet pielęgniarki a także internat na 150 osób.

Lokalizacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz

Dane kontaktowe

ul. Piłsudskiego 5
98-200 Sieradz
e-mail zspnr1@vp.pl
tel/fax 43 8271785